آیا دفع نخاله های ساختمانی و عدم بازیافت آن نگران کننده باشد؟

تعداد نمایش 102 اهمیت بازیافت پسماندهای عمرانی   یکی از مهمترین مسائلی که بایستی در امر بازیافت به آن پرداخته شود مسأله اقتصادی بودن بازیافت مصالح می باشد. صرفه جویی، استفاده مجدد از منابع تجدیدناپذیر، حفظ محیط زیست، کاهش آلودگی خاک، کاهش نیاز به زمین جهت دفع، ایجاد اشتغال، توسعه صنایع بازیافت برخی از مزایای … ادامه خواندن آیا دفع نخاله های ساختمانی و عدم بازیافت آن نگران کننده باشد؟